تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری


1. میخ هایی در دیوار استوارتر باقی می مانند که ضربات دقیق و محکم تری را تحمل کرده باشند .
2 . درسی را که یاد نگیری تکرار می شود.