تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری


پدر یعنى تپش در قلب خانه ! پدر یعنى تسلط بر زمانه . پدر احساس خوب تكیه بركوه . پدر یعنى تسلى وقت اندوه. پدر یعنى زمن نام و نشانه ، پدر یعنی فدا گردیده ی افراد خانه ، پدر یعنی غرور و مستی من . پدر یعنی تمام هستی من.  

تولدحضرت علی و روز پدرمبارك باد

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]